Sivun näyttöjä yhteensä

tiistai 26. tammikuuta 2016

JUKKA DAVIDSSON: Rikosoikeus, invaasio ja saatana tunarit...

OSA 1

Tiedämme jo täysin varmasti sen, että islamistien invaasio Eurooppaan on suunniteltu jo kauan sitten. Tiedämme myös sen, että invaasiossa ei ole kyse mistään pakolaisasiasta vaan sotilaallisesta aseesta. Ehkä parhaiten se tulee esiin Harvardin yliopistossa tehdystä tutkimustyöstä ”miten pakolaismassoja voidaan käyttää aseena sodan ja rauhan aikana”. Tiedämme myös sen, että nämä sotilaat ovat tällä hetkellä odottavassa tilassa. He siis viettävät aikaansa Euroopassa ja Suomessa odotellen toiminta käskyä. Me tiedämme senkin, että Suomessa on satoja aktiivisia ISIS:n kannattajia. Olemme myös tulleet tietoisiksi siitä, että nämä sadat aktiiviset vetävät mukaansa runsaasti muita veriveljiään, kunhan toimintakäsky annetaan ja aktiviteetit alkavat. Yhteenvetona voimme kai todeta sen, että käsissämme on vakava sotilaallinen tilanne, joka vaarantaa Suomen kansallisen turvallisuuden sekä uhkaa suomalaisten henkeä ja terveyttä.
Edellä kerrottu on jo housuissa. Suomalaiset ovat fiksuna kansana tämän tajunneet ja alkaneet toimia. Perustetaan katupartioita turvaamaan tyttöjen ja naisten henkeen ja terveyteen kohdistuvaa varaa. Kerätään tietoja ja keskustellaan keskenään. Suunnitellaan laillisia poliittisia keinoja, joilla voidaan kammeta valtaa pitävä eliitti ulos salongeistaan. Tämä kaikki on kannatettavaa ja tärkeää. Se on myös laillista, sanotaan sitten mitä muuta hyvänsä.
Ajattelin pureutua nyt teemaan, jonka kohtaamme tuota pikaa eli heti sen jälkeen kun maamme poliittisen eliitin taustalla toimivan kansainvälisen ns. näkymättömän käden pää on katkaistu. Maamme johdon kansainväliset  ”Handlerit” ovat nimittäin jo vastavoimien tähtäimessä. Teemani on siis rikosoikeus ja miten sitä ehken pitäisi tulkita. Tämä on yksilön pohdintaa ja viranomaiset joutuvat aikanaan tämän asian päättämään ja sen mukaan toimimaan. Samalla haluan huomauttaa, että edelleen antamani sotilasvala velvoittaa minua tuomaan nämä vakavat epäilykseni esiin. Totean sen, etten halua pahoittaa kenenkään mieltä.
Lähtökohtana tälle skenaarioanalyysille on se, että maahamme on tietoisesti sallittu vieraan vallan taistelijoitten tunkeutuminen ja he ovat ilmaisseet halukseen hyökätä Eurooppaan ja vallata sen. Se, että tälle porukalle annetaan jokin vapaasti poimittu nimike kuten ”pakolainen”, ”marjanpoimija” tai ”turisti” ei muuta tosiasioita mihinkään. Keskeistä tässä tilanteessa on se, mitä kansainvälistä oikeutta heihin saa  kohdistaa sekä miten Suomen oikeusjärjestelmä asiaan suhtautuu. Suomen ruskeakielieliitin päivät ovat luetut koska he eivät ottaneet ja osanneet ottaa huomioon A-tekijää (A-Factor) skenaarioanalyysissään. Tulen palaamaan tähän tekijään tuonnempana, en siis tässä kirjoitussarjassa.
Rikosoikeuden perusteita
Kun puhumme rikosoikeudesta Suomessa on syytä ensin kurkistaa rikoslain 3 lukuun. Se valaisee meille rikosoikeudellisen vastuun yleiset edellytykset. 
1 § Laillisuusperiaate
Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi.
Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin.
Kommenttini: Aika selvää, että rikos on vain sellainen teko, joka sellaiseksi on säädetty. Tähän palaamme seuraavissa kirjoituksissa. 
2 § Ajallinen soveltuvuus
Rikokseen sovelletaan sitä lakia, joka oli voimassa, kun rikos tehtiin. 
3 § Laiminlyönnin rangaistavuus
Laiminlyönti on rangaistava, jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään.
Laiminlyönti on rangaistava myös, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen. Tällainen velvollisuus voi perustua:
1) virkaan, toimeen tai asemaan;
2) tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen;
3) tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen;
4) tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan; tai
5) muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn.
Kommenttini: Tämä pykälä tullee olemaan keskeisessä roolissa kunhan pyörät hieman pyörivät eteenpäin. 
4 § Vastuuikäraja ja syyntakeisuus
Rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijä on teon hetkellä täyttänyt viisitoista vuotta ja on syyntakeinen. 
5 § Syyksiluettavuus
Rangaistusvastuun edellytyksenä on tahallisuus tai tuottamus.
Kommenttiini: Tässä kirjoitussarjassa esiteltävät teot ovat tahallisia ja ainakin tuottamuksellisia. 
6 § Tahallisuus
Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on aiheutettu tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä. 
7 § Tuottamus
Tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan (tuottamus).
Jatkamme vielä rikoslain 5 lukuun ja luomme katsauksen rikoksen yritykseen ja osallisuuteen 
3 § Rikoskumppanuus
Jos kaksi tai useammat ovat yhdessä tehneet tahallisen rikoksen, rangaistaan kutakin rikoksen tekijänä.
Kommenttini: Tätä pykälää joudutaan soveltamaan niin paljon, että se kuluu puhki. 
4 § Välillinen tekeminen
Tekijänä tuomitaan se, joka on tehnyt tahallisen rikoksen käyttäen välikappaleena toista, jota ei voida rangaista siitä rikoksesta syyntakeettomuuden tai tahallisuuden puuttumisen vuoksi taikka muusta rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiin liittyvästä syystä.
Kommenttini: Tähän kategoriaan luiskahtaa erittäin suuri määrä yksilöitä. 
5 § Yllytys
Joka tahallaan taivuttaa toisen tahalliseen rikokseen tai sen rangaistavaan yritykseen, tuomitaan yllytyksestä rikokseen kuten tekijä.
Kommenttini: Tulemme näkemään suuren määrän väitteitä siitä, että ylemmät ovat käskeneet tekemään jotain. 
6 § Avunanto
Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä, tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä. Rangaistusta määrättäessä sovelletaan kuitenkin, mitä 6 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.
Yllytyksestä rangaistavaan avunantoon rangaistaan avunantona.
Kommenttini: Avunantajia tullee olemaan suuri joukko. 
8 § Oikeushenkilön puolesta toimiminen
Yhteisön, säätiön tai muun oikeushenkilön lakimääräisen toimielimen tai johdon jäsen sekä oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä taikka sen puolesta työ- tai virkasuhteessa tai toimeksiannon perusteella muutoin toimiva henkilö voidaan tuomita oikeushenkilön toiminnassa tehdystä rikoksesta rangaistukseen siitä huolimatta, ettei hän täytä rikoksen tunnusmerkistössä tekijälle asetettuja erityisehtoja, jos oikeushenkilö nuo ehdot täyttää.
Kommenttini: Mikäli Suomen valtio olisi muutettu EY:n myötä osakeyhtiöksi, eivät suomalaiset eliittirikolliset voi vedota tähänkään seikkaan.
Seuraavassa osiossa pääsemme asiaan. Pysytään kanavalla.

----------

OSA 2
Lähestyn tätä asiaa yhtäältä ylhäältä alaspäin eli suuremmista rikoksi pienempiin ja toisaalta eri ihmisryhmiin kohdistuvia skenaariomahdollisuuksia. Uskoisin tämän avaavan oheista teemaa parhaiten.
Mainittakoon vielä se, että jatkossa puhun vain ja ainoastaan maanpetoksesta, viitaten isänmaansa pettämiseen enkä rikosoikeudellisiin tunnusmerkistöihin. Tämä yksinkertaistaa kirjoituksen viestiä sekä mahdollistaa sen, että jokin asia saattaisi enemmänkin viitata valtiopetokseen ja tulisi juridisesti siihen nojata, mutta tässä kirjoituksessa se tulee olemaan vaan isänmaansa pettämistä.
Maanpetos 1) ja 2) 
Maanpetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomen kansalainen, Suomea koskevan sodan, tai aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana, tai sellaisen välittömästi uhatessa liittyy vihollisen asevoimiin; taikka, osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan; taikka, palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan; taikka, ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea. Maanpetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.
Lähtökohtana meillä on kolme merkittävää asiakokonaisuutta. Ensimmäinen on pankkikriisi 1990 luvulla kokonaisuutena. Toisena tarkastelu kohteena on Suomen liittäminen Euroopan Yhteisöön, siis natsien järjestöön, sekä siihen elimellisesti liitettävään Euro valuutan käyttöön ottoon. Kolmantena asiana on nykytilanne, jossa siis ulkomaisia ISIS / ISIL / IS taistelijoita on päästetty tai jopa kutsuttu Suomen maaperälle.
Pankkikriisi 1990 luvulla
Pankkikriisistä tulee erotella muutama keskeinen asia. Ensimmäinen on se, että useat ovat muistelmissaan tai muuten dokumentoituna ilmaisseet sen, että lama järjestettiin tahallaan. Toinen keskeinen asia on se, että vaikka Suomella oli käytössään oma valuutta velkaannutettiin valtio kansainvälisen pankkiirimafian kontrolliin noin 9 mrd. euron suuruisesta velkataakasta aina yli 100 mrd. velkataakkaan. Pelkästään pankkikriisin tuoksinassa velkataakka kasvoi yli 70 mrd. euron rahamäärään, eikä järjellisesti voida todentaa sitä mihin tätä velkamäärää tarvittiin. Kolmantena keskeisenä seikkana on vallan kolmijaon kumoaminen sekä valtion kaikkien keskeisten toimintojen tuhoaminen (esimerkkinä oikeushallinto). Neljäntenä faktana on se, että 1993 lokakuussa allekirjoitettu salainen sopimus on petosasiakirja. Tämä sopimus allekirjoitettiin valtion, SSP pankin ja muitten pankkien välillä. Petos on noin 80 – 120 mrd. euron suuruinen ja prosessi sisältää myös rikoksia, joiden tunnusmerkistöt kohtaavat rikoksia ihmisyyttä vastaan tunnusmerkistöt. Näistä selkein on laittomat vankeustuomiot. Tämä vaihe on ensimmäinen askel kansallisvaltion tuhoamisessa.
Euroopan Yhteisö ja Euro valuutta.
Suomi aloitti liittymisneuvottelut edellä kerrotun pankkikriisin kaaoksen turvin, siis vanhan opin Ordo Ab Chao tunnusmerkistöjä noudattaen. Tämä olisi siis voitu kirjata edelliseen kohtaan yhtälailla. Järjestetään Suomi kaaokseen, jotta saadaan valtio muilutettua poliittisesti, kansanäänestykset vääristäen, natsien (liitteet 3) ja 4)) Euroopan yhteisöön. Menemättä yksityiskohtiin niin olisi hyvä, että Suomen poliittinen johto toisi esiin ne kansanedustuslaitoksen päätökset, joilla luovutetaan Suomen itsenäisyys natsien järjestölle sekä aloitetaan kansallisvaltio Suomen täydellinen tuhoaminen. Mikäli näitä päätöksiä ei voida osoittaa ja todentaa niin sellaisessa tapauksessa joudutaan juridiseen ongelmavyyhteen sen suhteen, onko meneillään oleva prosessi ollut tiedossa ja onko se edes jollain perustellulla tavalla katsottava lailliseksi.
Eurovaluuttaa liittyminen on tuhonnut koko Suomen talouden. Se on nyttemmin todennettu niin ulkomaisten kuin myös kotimaisten asiantuntijoitten suulla. Taloudelliset vahingot ovat mittaamattomat. Suomi on täydellisesti saatettu kansainvälisen pankkiirimafian teurastettavaksi, siis riippuvaiseksi ja tuhottavaksi (vrt. maanpetokset).
Meneillään oleva invaasio
Tiedämme täysin varmasti se, että tämä islamin invaasio Eurooppaan ei ole sattuma, vaan sitä on suunniteltu pitkään. Takana toimivat Yhdysvallat ja Nato liittolaisineen. Taustalla huseeraa myös kansainvälinen pankkiirimafia iskunyrkkinään Suomen 1990 tuhon arkkitehti George Soros. Asiasta on tehty Harvardissa tutkimuksia, siis miten ”pakolaismassoja” voidaan käyttää aseena sodan ja rauhan aikana. Libya edesmennyt teloitettu johtaja Gaddafi totesi Blairille puhelimessa helmikuussa 2011, että ensin nämä veijarit ottavat haltuunsa Välimeren laivaliikenteineen ja sitten hyökkäävät Eurooppaan. Eri osapuolten tiedustelulähteet ovat myös todentaneet sen, että ”pakolaisvyöryn” sisällä on Eurooppaan ja Suomeen tunkeutunut suuri määrä Daesh taistelijoita. Heidän on käsketty pitää matalaa profiilia ja odottaa toimintakäskyjä. Tavoitteena on aiheuttaa suurta tuhoa Euroopassa. Pelottavinta asiassa on se, että viranomaiset ovat vahvistaneet sen, että näillä taistelijoilla olisi käytettävissään biologisia-, kemiallisia- ja jopa ydinaseita.
Toisin sanoen Suomen maaperälle on päästetty vieraanvallan taistelijoita, joilla on tehtävä ja käytössään erittäin raskas asearsenaali. Kukaan vastuussa olevista viranomaisista ei ole nostanut sormeaankaan meneillään olevan invaasionsuhteen. Miksi? 
1) 12 luku: Maanpetosrikoksista
Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).
1 § (21.4.1995/578) Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla
 1. saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
 2. irrottaa osa Suomea muusta valtakunnasta tai
 3. muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
2 § (21.4.1995/578) Sotaan yllyttäminen. Jos joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa, tarkoituksenaan saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi,
 1. julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan,
 2. julkisesti levittää lausumia tai muita ilmaisuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa yleisen mielipiteen kehittymiseen hyökkäystekojen käyttöä puoltavaksi,
 3. järjestelmällisesti levittää ilmeisen perättömiä tai harhaanjohtavia tietoja Suomen puolustuksesta tai sotilas- tai puolustuspoliittisista aikomuksista taikka
 4. oikeudettomasti suorittaa vieraaseen valtioon, sen edustajaan, alueeseen tai omaisuuteen kohdistuvan väkivaltaisen teon
siten, että teko selvästi lisää Suomen sotaan tai sotatoimen kohteeksi joutumisen vaaraa, hänet on tuomittava sotaan yllyttämisestä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
3 § (21.4.1995/578) Maanpetos. Suomen kansalainen, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa
 1. liittyy vihollisen asevoimiin,
 2. osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
 3. palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, taikka
 4. ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea,
on tuomittava maanpetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Maanpetoksesta tuomitaan myös ulkomaalainen, joka tekee 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun teon Suomessa oleskellessaan tai ollessaan valtakunnan palveluksessa.
Yritys on rangaistava.
Tämän pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.
4 § (21.4.1995/578) Törkeä maanpetos. Jos maanpetoksessa
 1. aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai
 2. muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa
ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä maanpetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.
5 § (21.4.1995/578) Vakoilu. Joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Vakoilusta tuomitaan myös se, joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka julkistaa 1 momentissa tarkoitetun tiedon.
Yritys on rangaistava.
Vihollisen sotavoimiin kuuluva saadaan tuomita vakoilusta ainoastaan, jos hän salaten kuuluvansa vihollisen sotavoimiin oleskelee Suomessa tai Suomen puolustusvoimien sotatoimialueella. Häntä ei saa tuomita muusta vakoilusta kuin siitä, mistä hänet on tavattu.
6 § (21.4.1995/578) Törkeä vakoilu. Jos vakoilu
 1. tehdään poikkeuksellisissa oloissa,
 2. koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa tai
 3. on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta 5 §:ssä tarkoitettua vahinkoa
ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vakoilusta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
Yritys on rangaistava.
7 § (21.4.1995/578) Turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka oikeudettomasti julkistaa tai toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka tekijän tieten on sen laatuinen, että sen paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava turvallisuussalaisuuden paljastamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
8 § (21.4.1995/578) Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Joka törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti julkistaa taikka toiselle välittää, luovuttaa tai ilmaisee tiedon seikasta, joka Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi, on tuomittava tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
9 § (21.4.1995/578) Luvaton tiedustelutoiminta. Joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille, on tuomittava luvattomasta tiedustelutoiminnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
10 § (21.4.1995/578) Puolueettomuusmääräysten rikkominen. Joka rikkoo Suomen suhtautumisesta sotaa käyviin vieraisiin valtioihin annettuja puolueettomuusmääräyksiä, on tuomittava puolueettomuusmääräysten rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
11 § (21.4.1995/578) Maanpetoksellinen yhteydenpito. Joka tehdäkseen edellä tässä luvussa tarkoitetun rikoksen ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa, on tuomittava maanpetoksellisesta yhteydenpidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
2) 13 luku: Valtiopetosrikoksista 
Luku on uudistettu lailla (21.4.1995/578).
1 § (21.4.1995/578) Valtiopetos. Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen
 1. kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka
 2. muuttaa Suomen valtiojärjestystä
tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Valtiopetoksesta tuomitaan myös se, joka väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan taikka kokonaan tai osaksi estää tai yrittää estää niitä käyttämästä toimivaltaansa.
2 § (21.4.1995/578) Törkeä valtiopetos. Jos valtiopetoksessa
 1. rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö,
 2. rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa,
 3. rikos tehdään ihmisiä surmaamalla tai
 4. rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen
ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä valtiopetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi.
3 § (21.4.1995/578) Valtiopetoksen valmistelu. Joka tehdäkseen valtiopetoksen
 1. ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa,
 2. valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita niihin rinnastettavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä,
 3. antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä tai
 4. värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla,
on tuomittava valtiopetoksen valmistelusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Valtiopetoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka perustaa tai organisoi yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on Suomen valtiosäännön tai valtiojärjestyksen väkivaltainen kumoaminen tai muuttaminen, osallistuu johtavassa asemassa tai muuten merkittävällä tavalla sellaisen yhteenliittymän toimintaan tai tietoisena yhteenliittymän tarkoitusperästä antaa sille merkittävää taloudellista, järjestöllistä tai muuta vastaavaa tukea.
4 § (21.4.1995/578) Laiton sotilaallinen toiminta. Joka laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin, toimii sellaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä tai siinä toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta, on tuomittava laittomasta sotilaallisesta toiminnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
3) In his book “Europe’s Full Circle,” Rodney Atkinson provides a list of policies proposed by Nazis and their similarity to today’s European Union.
 1. Europaische Wirtshaftsgemeinschaft
 2. European Economic Community
 3. European Currency System
 4. European Exchange Rate Mechanism
 5. Europabank (Berlin)
 6. European Central Bank (Frankfurt)
 7. European Regional Principle
 8. Committee of the Regions
 9. Common Labour Policy
 10. Social Chapter
 11. Economic and Trading Agreements
 12. Single Market
4) In previous columns, I’ve mentioned the secret Nazi plan described in American official Sumner Welles’ The Time for Decision (1944). It was a plan (for a Nazi loss in WWII) which would come to fruition two generations later. It included Nazi agents going underground into two successive countries to avoid detection (Paul Dickopf went underground into Switzerland in 1942). These agents would eventually rise to positions of power in those second nations.
Also mentioned in Part 1 of this series as being important was PE agent John J. McCloy. After WWII, Mc Cloy became president of the World Bank in 1947 and U.S. High Commissioner in Germany in 1949. From this latter influential position, he pressured West Germany (and France) to establish the European and Steel Community which later became the basis for the Common Market and eventually the European Union. This type of regional economic arrangement was a necessary part of the PE’s plan to link such economic arrangements into a management structure which would form the basis for a World Socialist Government.
The basis for this plan had been developed years earlier, as on September 11, 1940 Reich Propaganda Minister Joseph Goebbels delivered a speech, “The Europe of the Future” to Czech intellectual workers and journalists stating: “I am convinced that in 50 years, people will no longer think in terms of countries…. In those days people will think in terms of continents…. No single European nation can in the long run be allowed to stand in the way of the general process of organization.”
In the same year (1940) as Goebbels’ speech, Nazi Minister of Economic Affairs (1937-1945) Walther Funk wrote a 16-page booklet, The Economic Future of Europe, and called for a “Central European Union” and “European Economic Area.” In 1942, Funk co-authored The European Economic Community, in which he declared, “There must be a readiness to subordinate one’s own interests in certain cases to those of [the EC].”
According to the 3-page Red House Report (marked “Secret”) in 1944, Himmler’s SS Obergruppenfuehrer Dr. Scheid (a Lt.-General) began the meeting at the Maison Rouge Hotel and ordered German industrialists to “make contacts and alliances with foreign firms, but this must be done individually and without attracting any suspicion.” Sheid also directed them to exploit the finances of those German firms that had already been used as fronts for economic penetration abroad, and he cited the American partners of Krupp, Zeiss, Leica, and the Hamburg-America Lines shipping company (remember here that George Herbert Walker’s and Prescott Bush’s Hamburg-America Lines transported Nazi Dr. Ernst Rudin and other Nazis to the Third International Congress on Eugenics in 1932 in New York where Rudin was unanimously elected president of the International Federation of Eugenic Societies).

-----------

OSA 3
Esitän ässä viimeisessä osassa ja ihan suoraan alussa seuraavan väitteen – ”Tutkinta vakavista rikoksista tulee aloittaa välittömästi perustuen siihen, että todennäköiset syyt vaatimus on ylitetty”.
Suomen ylin johto on ollut mukana toteuttamassa agendaansa ulkomaisen eliitin tahdon mukaisesti sitten Holkerin hallituksen 1987. On aiheutettu lama, sidottu valtio velkavankeuteen, hyökätty kansalaisia vastaan lamauttamalla oikeushallinto, toteutettu Suomen historian suurin petos, itsenäisyys luovutettu natsien järjestölle ja nyt ollaan tuhoamassa kansallisvaltion rippeet eli sen kulttuuri mm. invaasion avulla.
Tämä on tapahtunut vastuullisten poliittisesti valittujen henkilöitten toimesta. Presidentit ovat edustaneet SDP, SDP, SDP ja kokoomus puolueita. Hallitukset puolestaan ovat vaihdelleet asetelmia siten, että Kokoomus, SDP ja Kepu ovat olleet hallitusvastuussa vaihdellen, mutta hallituksen harjoittama politiikka edellä mainitun Uuden Maailman Järjestyksen suhteen on aina puolueesta riippumatta noudattanut samoja latuja. Myös Rkp on ollut vahvasti mukana tavoitellussa uudessa ihanuudessa.
Voitaneen siis todeta se, että hallitukset ja presidentit ovat puolensa vallinneet, ilmoituksensa mukaisesti. Nämä tahot ajavat kansallisvaltio Suomen tuhoamista ja siihen liitettävää politiikkaa Anglo Amerikkalaisen natsi politiikan mukaisesti. Viimeisin naula tässä prosessissa on islamilaisten Daesh taistelijoitten tietoinen salliminen maaperällemme. Nämä vieläpä mitä todennäköisemmin vahvasti aseistettuina.
Skenaarioanalyysin mukaan periaatteessa mikään vaihtoehto ei ole mahdoton. On vain kullekin vaihtoehdolle olemassa tietty arvioitu todennäköisyys. Usein on kuitenkin niin, että analyysia tehtäessä ei uskota joihinkin mahdollisuuksiin tai kyetä edes ajattelemaan joidenkin tapahtumaketjujen olemassaoloa (esim. A-Factor). Tällainen mahdollinen rooli Daeshilla Suomessa olisi hyökkäys Venäjää vastaan. Ei siis ihme, jos Venäjä Daesh vastustusoperaattorina, istuisi sellaisen tiedon päällä, että tämä saattaisi olla todennäköistä, niin he keskittävät joukkoja rajoillemme. Ei siis kannata Suomen poliittisen johdon kiukutella ja puristella ”munia”, sillä tehän olette puolenne valinneet. Onko kansa, We the People, mukana tässä hankkeessanne jää nähtäväksi.
Kysymys kuuluu onko syytä epäillä rikoksia tämän politiikan muodossa. Mielestäni on. Kaikkein keskeisintä tällä hetkellä on se, että Suomessa on vastuullisia organisaatioita, joiden tehtävänä on seurata mahdollisten maanpetosten tekemistä. Näitä ovat poliisi ja puolustusvoimat.
Kansalaisilla on oikeus tietää, koska Suomi kuuluu kansalle eikä eliitille, varsinkaan kansainväliselle Anglo Amerikkalaiselle natsi eliitille. Mielestäni sekä poliisin ylimmän johdon, poliisiylijohtaja, KRP:n johtaja ja SUPO:n johtaja, olisi pidettävä kolmikkona ensi tilassa kirjallinen ja suullinen tiedotustilaisuus, jossa he perustelevat miksi kiinniottoja ei tehdä ja miksi tutkintaa ei aloiteta. Kolmikkoon olisi syytä sisällyttää selvitys myös oikeuskanslerilta ja valtakunnan syytäjältä. Samaten vastaava perustelu olisi saatava myös puolustusvoimien komentajalta. Miksi tämän kaiken sallitaan tapahtuvan. Keskeistä asiassa olisi se, että näiden tahojen mahdollinen sekaantuminen kansainvälisen rikolliseliitin toimiin voitaisiin selkeyttää. Erityisen tärkeää olisi se, että se miltä asioitten tila näyttää nyt saisi mahdollisesti selvityksen ja perustelut, jotta We The People voisimme ymmärtää paremmin. Asiassa on myös otettava huomioon se skenaariomahdollisuus, että kohta alkavat kansainväliset kiinniotot, tutkinnat ja tuomiot läikkyvät myös Suomeen ja tuolloin vääjäämättä joudumme kysymään viranomaistemme toimien, siis tahallisuuden ja tuottamuksen, perään.
Mitä tulee SPR:n toimiin niin joudumme kysymään heiltä invaasion suhteen samoja kysymyksiä. Miksi sitä ja miksi tätä. Erityisen tarkasti joudumme paneutumaan puheenjohtajan huutoon siitä, että suomalaisten on syytä tottua islamin vyöryyn maahamme. Tämä on muka pysyvä asiantila. Kysynkin miksi. Talouden termistöt eivät tätä tue.
Kun nyt puhumme SPR:n toimista on syytä ottaa esiin myös ne lieveilmiöt, joita olemme todistaneet invaasion myötä. On nimittäin syytä epäillä, että nämä seksisuhteet ja orgiat ovat suurempi ilmiö kuin uskommekaan. Minulle kaiken kaikkiaan on sama ”naiskenteleeko” joku SPR liittolainen Daesh edustajan kanssa vai eikö mutta siihen liittyy todellisia kansalliseen turvallisuuteen liitettäviä kysymyksiä. Tiedämme nimittäin sen, että nämä Daesh taistelijat mieluiten haluavat siirtyä asemapaikkaansa päästyään sellaiseen asemaan, jossa he ovat turvassa päivittäiseltä seurannalta. Sellaiseksi paikaksi mitä ilmeisimmin soveltuu SPR naisen koti. Kun sitten tällainen nainen kihlautuu ulkomaisen naimisissa olevan miehen kanssa, vieläpä tietoisena tämän avioliitosta, tulee kysyä voiko naisen harkintakyky horjua vieläpä niin paljon, että hän tosiasiallisesti avustaa mahdollisia Daesh taistelijoita suorittamaan sotilaallista tehtäväänsä maassamme. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi salaamalla tietoja, piilottamalla peitonheiluttajien ja heidän ystäviensä aseita vaikkapa autotalliin tai harjoittamalla kyseisten taistelijoitten ampumataitoja ja lähitaisteluosaamista.
Olen myös ihmetellyt tiettyjen pakolaistaustaisten henkilöitten puheenvuoroja. Nämä henkilöt ovat nousseet merkittävään asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa poliittisten liikkeitten kautta. Nämä tahot huutavat suomalaisten, joita heidän pitäisi olla itsekin, rasismin perään. Kysymys kuuluu, onko veri vettä sakeampaa. Toisin sanoen, vaikka heidän pitäisi ajaa Suomen, uuden isänmaansa asioita, ajavat he islamin asiaa. Tämä minua ihmetyttää ja asettaa ajatukseni todella vaikeaan asemaan. Ovatko he kuitenkin vieraan vallan agentteja tosipaikan tullen. He toimivat Suomessa islamistisena soluna edistämässä kansallisvaltion alasajoa. Tässäkö kiitos turvapaikasta. Kysynkin, kannattaisiko edistää oman maansa ihmisoikeusasioita, vaikkapa kieltoa naisen tappamisesta kivittämällä. Tämä menettely ei ainakaan edistä suvaitsevaisuutta, sillä kyllä kansa tietää.
Olen myös ollut ihmeissäni julkisen sanan täysin puolueellisesta asenteesta. Ei voine välttyä siltä ajatukselta, että media edesauttaa vihollistahon invaasiota ja mahdollisesti Suomen ajautumista sotaan, joka sisäisesti tai ulkoisesti. Tähänkin joudutaan pureutumaan siinä vaiheessa kun kansainväliset vastatoimet alkavat purra Anglo Amerikkalaisen natsieliitin eturiviin. Kuka valitsi puolensa ja millä perusteella.
Kolmen kirjoituksen yhteenveto
Todennäköiset syyt uskoa merkittävien rikosten toteuttamiseen on ylitetty. Hiljaisuus laajentaa syylliseksi epäiltyjen määrää. Kansainvälinen tuleva tapahtumaketju asettaa tietyt tahot varsin epäedulliseen asemaan. Kysyn edelleen olisiko nyt aika toimia vai odotatteko oman veneennekin uppoamista.

Lähde: http://jukkadavidsson.fi/
.

6 kommenttia:

 1. Jukka kirjoittaa hyvin...

  Hengelliseltä sektorilta ajateltuna kun invaasio on jo yli 32.000 verran maassamme, on hyvä tarjota myös ewankeliumia, aitoa totuutta... http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/muslimeille-suomessa-ja-koko-maapallon.html Sekä lisäisin myös varoituksen sanan, että aktiivisessa islamissa on taqiahiaa, eli vääräuskoiselle sallittua valehtelua, jopa palkittavaa sellaista. Kitman: eli asioiden vierestä ovelasti puhumista. Hudna, eli valhe rauha jne. On oltava erittäin tarkkana, jos turvapaikan hakija teeskentelee kristityksi haluamista, vain turvapaikan saamiseksi. Kuu epäjumalan palvonnasta hylkäämisestä pitää varmistua. Sinisilmäisyyttä on jo liikaa ollut Suomen esivallassa, kirkossa jne. mm. liberaali humanismin takia.

  Toivon siis monen muslimin pelastavan sielunsa ewankeliumin kautta...

  Toin siis ewankeliumin esille linkin kautta, ja tuon myös mahdollisen suuren vaaran seuraavassa linkissä... Jumala voi tehdä lisäksi suuria ihmeitä myös Suomessa...
  http://ollihakala.blogspot.fi/2015/11/suomen-tuho-noin-vuodessa-ordo-chaos.html

  VastaaPoista
 2. http://ollihakala.blogspot.fi/2016/01/kaiken-globaalisen-pahan-sikiamisen.html

  VastaaPoista
 3. http://mattikorh.blogspot.fi/2012/07/tutkintapyynto.html?spref=fb

  VastaaPoista
 4. http://ollihakala.blogspot.fi/2015/07/tata-kirjaa-poliitikot-eivat-halua.html

  VastaaPoista
 5. http://ollihakala.blogspot.fi/2015/08/ordo-chaos-globaalisesti-mm-islam-ja.html

  VastaaPoista
 6. Kaikialla Suomessa ordo chaos ja ns. "peli kovenee"... (Ymmärtäväiset, älkää oudoksuko sitä hellettä...)

  ----------------------------

  KAAOS - 3 - CHAOS

  Katkelmia David Wilkersonin NÄKY kirjasta vuodelta 1973:

  “Sodoman synti on tulossa; Sodoman synti toistuu jälleen meidän sukupolvemme aikana. Kaikista synneistä, joihin Sodoma oli syyllistynyt, hirvittävimpiä olivat raivoavien roskajoukkojen hyökkäykset viattomien ihmisten kimppuun”

  “Uskokaa minua, kun kerron, että ei ole kovinkaan kaukana se aika, jolloin saatte lehdestä lukea, miten hyökätään viattomien ihmisten kimppuun puistoissa ja kaduilla. Joukkoraiskaukset tulevat, aivan niin kuin niistä on ennustettu evankeliumeissa. Näen niiden tulevan meidän sukupolvemme aikana”

  “Näen,miten tulevaisuudessa syntyvä maailman ylikirkko koostuu vapaista, ekumeenisista protestanteista ja roomalaiskatolisesta kirkosta. Näen tämän ylikirkon (ymmärryksen) valepuvussa hyväksyvän homot ja lesbot jäsenikseen. Kirkon johtajat puolustavat homo ja lesbo rakkautta eivätkä vain toivota sitä tervetulleeksi,vaan rohkaisevat harjoittamaan sitä. Heitä asetetaan papinvirkoihin ja heille annetaan vaikutusvaltaisia paikkoja tässä kirkkounionissa. Tämä superkirkko mukautuu ihmisen lihan heikkouksiin ja lähtee rohkaisemaan ihmiskuntaa synnissään”

  “Tiedän, että saatana on julistanut sodan jokaista todellista Jeesuksen Kristuksen palvelijaa vastaan. Se koettaa kaikkia mahdollisia keinoja yrittäessään saattaa häpeään ja perikatoon jokaisen Jumalan lapsen, joka on päättänyt pysyä uskollisena. Ne saarnaajat ja papit, jotka kieltäytyvät nauttimasta uuden moraalin suomasta vapaudesta,joutuvat kaikkien aikojen pahimpien huhujen kohteeksi. Saatana aikoo hankkia “juoruakkoja”, jotka kiusaavat, parjaavat ja valehtelevat.”

  Tämä siksi, ettette oudoksuisi sitä hellettä, jossa olette ja on teille koetukseksi (1Piet.4:12)

  Juoruakkoja?

  Paavo Väyrynen on päättänyt paljastaa pääministeri Juha Sipilän kanssa käymänsä sähköpostit, koska on tuskastunut Keskustapuolueen nykyiseen linjaan, jonka lestadiolaiset ovat kuulemma kaapanneet.

  No, minäkin olen nyt sitten päättänyt paljastaa sen kristillisen vaikuttajan, joka pitää minua Isiksenä.

  Se on Leo Meller, vanha hyvä ystäväni ja työtoverini, jolta lähes viimeksi olisin moista uskonut. Ilmeisesti ajan kellon tajuaminen ja vanhoissa Israel-urissa ajaminen saivat hänet pöyhistymään.

  Lisäksi vastaan niihin kyselyihin, kuka se siellä kaupungin johdossa oikein on, joka neljättä kertaa kieltäytyi ottamasta minua vastaan.

  Se on kaupunginjohtaja, jota olen myös tottunut pitämään ystävänäni. Sitä en vain tiedä, miksi hän ei suostu keskustelemaan kanssani. Asiassa on vedottu virkamieslakiin ja muihin sellaisiin, mutta sellaiseen en ryhdy.

  Kolmas aiheeni on Satakunnan Kansa, jonne olen lähettänyt seuraavan mielipidekirjoituksen:

  " Ylistävä joukko?

  Katselin sunnuntain tv-kirkon Kokemäeltä. Moitteeton saarna, pysyi asiassa ja antoi uutta ajateltavaa.

  Mutta entä seurakunta? Missä oli ilo ja vapautunut virrenveisuu? Missä oli se voittovoima, jota seurakunnan tulee viestittää?

  Pelokas joukko pälyillen, meneekö kaikki oikein? Tarvitsemme parannusta!

  Eero Kavasto
  rovasti
  Pori "

  Kirjoitus on lyhyt ja naseva ja olettaisin, että sille olisi jo hyvinkin saattanut löytyä tilaa lehden palstoilta, mutta ei.

  Totta mooses ja sippora lehti voi vieläkin sen paperiversiossaan julkaista. Toivon ainakin niin, sillä kyseessä on seurakuntaelämän virkistäminen.

  Tulee vain mieleeni tuo David Wilkersonin kirjan katkelma yllä.

  Ketä palvelee kirkon näivettyminen?

  SUMMARY

  The person who has refused to meet me for the fourth time, is our City Mayor. Reason for this, I do not know.

  The pastor who calls me Isis, is my age-old good friend pastor Leo Meller whom you may know, too.

  And the third subject is the last Sunday´s TV church from Kokemäki. What an anemic church! What we need, is a revival!

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.